قالب وبلاگ

به کانال موسیقی ما در تلگرام بپیوندید:
https://telegram.me/avahayemandegar

http://avahayemandegar.persiangig.com/3.jpg

 

برگ سبز که به ساز و آواز و شعرخوانی اختصاص داشت و تصنیف اجرا نمی شد.  برنامه در شب های جمعه در حدود 30 دقیقه پخش می شد و اولین برنامه با صدای سید جواد ذبیحی و نی کسایی و تار شهناز بود .
 

در آغاز برنامه این دو بیت شعر عارفانه از عطار خوانده می شد :

چشم بگشا که جلوه دلــدار
به تجلی است از در و دیـوار
این تماشا چون بنگری گویی
لیس فی الدار غیـــــــره دّیار

و برنامه با این درخواست از پروردگار با شعر عراقی پایان می یافت :

زیبد که ز درگــــــــاهت نومید نگردد باز
آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد

و سپس این جمله که :

این هم برگ سبزی بود تحفه درویش
علی نگهدارتان
_____________________________
به کانال موسیقی ما در تلگرام بپیوندید:
https://telegram.me/avahayemandegar

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg 

این برنامه در پکیچ گلها می باشد

برگ سبز 1-سید جواد ذبیحی

برگ سبز 2 هنرمندان : کسایی - ذبیحی- ورزنده
اشعار : عطار - شاه نعمت اله ولی - فتح علی شاه - مولانا - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 3 ذبیحی
برگ سبز 4 هنرمندان : کسایی - ذبیحی - جلیل شهناز
اشعار : عطار - مولانا - عراقی - شیخ بهالدین عاملی
آهنگ : بیات زند
برگ سبز 5 ذبیحی - ورزنده
برگ سبز 9 ذبیحی- عبادی - در مایه ی بیات ترک
برگ سبز 11 هنرمندان : جلیل شهناز - ذبیحی - تجویدی
اشعار : عطار - صائب تبریزی - مولانا - نشاط اصفهانی - حبیب خراسانی - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 13 هنرمندان : جلیل شهناز - ذبیحی - خالدی
اشعار : عطار - اوحدی - صفای اصفهانی - عماد خراسانی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 15 هنرمندان : مجد - کسایی - تجویدی - تاج
اشعار : عطار - سلمان ساوجی - مولانا - حافظ - شمس مغربی - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 16 هنرمندان : عبادی - کسایی - تاج اصفهانی - جلیل شهناز
اشعار : عطار - مولانا - اوهری - حافظ - عماد کرمانی - عراقی
گوینده : فروزنده اربابی
برگ سبز 17 هنرمندان : ورزنده - ذبیحی - خالدی
اشعار : عطار - ثابتی - شاه نعمت اله ولی - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : بیات زند
برگ سبز 18 فرح
برگ سبز 19 هنرمندان : تاج اصفهانی - جلیل شهناز - حسن کسایی - رضا ورزنده - امیرناصر افتتاح
اشعار : عطار - حافظ - هاتف - حاج میرزا حبیب خراسانی - صفی علیشاه - عراقی - ابوالحسن ورزی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 20 هنرمندان : تجویدی - ورزنده
اشعار : عبید زاکانی - شمس مغربی - عماد خراسانی - مولانا
آهنگ : شور
برگ سبز 20 ب هنرمندان : عماد خراسانی - رضا ورزنده - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - عماد خراسانی - معتمد نشاط - مولانا - عراقی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 22 هنرمندان : خالدی - جلیل شهناز - تاج اصفهانی
اشعار : عطار - فروغی بسامی - مولانا - سعدی - حمام تبریزی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 23 هنرمندان : تجویدی - جلیل شهناز - خاطره پروانه - ورزنده
اشعار : عطار - جامی - عبرت نائینی - مولانا - فرصت شیرازی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 24 هنرمندان : عبادی - ذبیحی - خالدی
اشعار : عطار - فتح علی شاه - مولانا - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
برگ سبز 26 هنرمندان : حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - باباطاهر - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 27 هنرمندان : بنان - تجویدی - محجوبی - شهناز - افتتاح
اشعار : عطار - ابن سینا - شاه نعمت الله - اوحدی - عبید - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : مشکین
برگ سبز 28 هنرمندان : فرح - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - سلیم فرزان - جهانگیر ملک - امیرناصر افتتاح
اشعار : عطار - مولانا - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 29 گلپا
برگ سبز 30 هنرمندان : تجویدی - محجوبی - فاخته ای
اشعار : عطار - نظیری نیشابوری - شمس مغربی - حسن وثوق - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 31 هنرمندان : خالدی - کسایی - عبادی - بنان
اشعار : عطار - یغما جندقی - زهره - عراقی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 32 هنرمندان : حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - فاخته ای - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - وحید دستگردی - نظیری نیشابوری - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
برگ سبز 34 هنرمندان : حبیب اله بدیعی - محجوبی - گلپایگانی - ضرب از شمس
اشعار : عطار - خواجو - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : بیات زند
برگ سبز 36 هنرمندان : جلیل شهناز - پرویز یاحقی - ادیب خوانساری
اشعار : عطار - فروغی بسطامی - سعدی - عراقی
آهنگ : شور
برگ سبز 37 هنرمندان : فرهنگ شریف - پرویز یاحقی - فاخته ای - ضرب از ملک
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 38 بنان
برگ سبز 40 هنرمندان : تجویدی - کسایی - ورزنده - ادیب - مجد
اشعار : عطار - عراقی - مولانا
آهنگ : افشاری
برگ سبز 41 هنرمندان : بدیعی - جلیل شهناز - کسایی - فاخته ای - ضرب از ناصر افتتاح
آهنگ : ابوعطا - افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 42 هنرمندان : جلیل شهناز - حبیب اله بدیعی - بانو فرح - ضرب از بهرام شمس
اشعار : عطار - دهقان سامانی - عراقی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 43 هنرمندان : تجویدی - فرهنگ شریف - ایرج - افتتاح
آهنگ : ابوعطا - شور
برگ سبز 45 هنرمندان : کسایی - عبادی - عبدالعلی وزیری
آهنگ : همایون و بیات اصفهان
برگ سبز 46 هنرمندان : حبیب اله بدایی - کسایی - جلیل شهناز - بنان
اشعار : عطار - اوحدی مراغه ای - سعدی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 47 هنرمندان : حبیب اله بدایی - فرهنگ شریف - خانوم فرح
اشعار : عطار - فروغی بسطامی - عماد خراسانی - عراقی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 49 هنرمندان : پرویز یاحقی - محجوبی - فرهنگ شریف - گلپایگانی
اشعار : عطار - کریم همدانی - مولانا - شمس مغربی - عراقی
گوینده : روشنک
برگ سبز 51 هنرمندان : خالدی - تهرانی - ذبیهی - فرهنگ شریف
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 51 ؟ هنرمندان : حبیب اله بدیهی - ذبیهی - محجوبی - امیرناصر افتتاح
اشعار : عطار - مولانا - کریم - عراقی
آهنگ : شور و دشتی
گویندگان : روشنک و سلطانی
برگ سبز 52 هنرمندان : فرهنگ شریف - بدیعی - فاخته ای
اشعار : عطار - مولانا - جامی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گویندگان : روشنک و سلطانی
برگ سبز 55 هنرمندان : حبیب اله بدیعی - گلپایگانی
غزل : مولانا
گوینده : روشنک
برگ سبز 56 هنرمندان : محمودی خوانساری - فرهنگ شریف
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
برگ سبز 57 هنرمندان : گلپا - محجوبی - بدیعی - شریف
اشعار : صفی علیشاه - حافظ - رضی الدین آرتیمانی - صفی علیشاه
آهنگ : دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 59 هنرمندان : محجوبی - فاخته ای - حبیب اله بدیعی
اشعار : عطار - صائب تبریزی - نظیری نیشابوری - جامی - عماد خراسانی - عراقی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 60 هنرمندان : عبدالعلی وزیری
اشعار : عطار - شیخ بهایی - نظام وفا - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 63 هنرمندان : بنان - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - امیر ناصر افتتاح
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 64 هنرمندان : فاخته ای - تجویدی - مجد
اشعار : عطار - شمس مغربی - وصال شیرازی - سنایی قزنوی - عراقی
آهنگ : ابوعطا - شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 65 هنرمندان : تجویدی - محمودی خوانساری - توکل - ضرب از ملک
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 67 هنرمندان : بدیعی - گلپایگانی
آهنگ : دشتی
برگ سبز 68 هنرمندان : فاخته ای - تجویدی - فرهنگ شریف
اشعار : عطار - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : همایون
گوینده : روشنک
برگ سبز 69 هنرمندان : تجویدی - فرهنگ شریف - سید جواد ذبیحی - ضرب از امیر ناصر افتتاح
اشعار : عطار - سهیلی خوانساری - حافظ - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 70 هنرمندان : فاخته ای - محجوبی - تجویدی - کسایی - پرویز یاحقی - ورزنده - امیرناصر افتتاح
اشعار : عطار - امیرموعذ سمرقندی - درویش م - طاهر ا - سنایی - رهی معیری - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 71 هنرمندان : محمودی خوانساری - ورزنده
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
آهنگ : شور
برگ سبز 74 هنرمندان : فاخته ای - جهان بگلو - نی از کسایی - ضرب از افتتاح
اشعار : عطار - عماد خراسانی - باباطاهر - عراقی
آهنگ : شور - بوسلیک
برگ سبز 75 هنرمندان : گلپایگانی - بدیعی - فرهنگ شریف
اشعار : عطار - سهیلی خراسانی - عراقی
برگ سبز 76 هنرمندان : آذر - مرتضی محجوبی - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - صائب - خیام - شیخ بهایی - مولانا - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنگ
برگ سبز 77 هنرمندان : عبادی - عبدالعی وزیری
اشعار : عطار - شیخ بهایی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
برگ سبز 78 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
اشعار : عطار - حاج میرزا خلیل خراسانی - کریم همدانی - عراقی
آهنگ : شوشتری
برگ سبز 79 هنرمندان : محجوبی - بدیعی - محمودی - فرهنگ شریف
اشعار : عطار - صائب - سعدی - رهی معیری - عراقی
آهنگ : بیات زند
گوینده : روشنک
برگ سبز 80 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - فرهنگ شریف
اشعار : مکرم اصفهانی - شمس مغربی - مولانا
گوینده : روشنک
برگ سبز 82 هنرمندان : عبادی - بدیعی - فرهنگ شریف - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - وحشی بافقی - جامی - حافظ - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 83 هنرمندان : محجوبی - تجویدی - بنان - فرهنگ شریف
اشعار : قمی - عطار - مولانا - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 84 هنرمندان : عبادی - محجوبی - بدیعی - گلپا
اشعار : سعدی - نظامی گنجوی - همدانی - عراقی
آهنگ : ابوعطا - دشتستانی
برگ سبز 85 هنرمندان : حسن کسایی - جلیل شهناز - مرتضی محجوبی - گلپایگانی
اشعار : ابوسعید ابوالخیر - همدانی - نظام وفا - صائب تبریزی - حافظ - عراقی
آهنگ : شور - مثنوی شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 86 هنرمندان : عبادی - محجوبی - تجویدی - بنان
اشعار : عطار - صائب تبریزی - نظام وفا - حافظ - عراقی
آهنگ : چهارگاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 87 هنرمندان : کسایی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - گلپایگانی
اشعار : عطار - حاج میرزا حبیب خراسانی - فصیح الزمان - عراقی
آهنگ : همایون - شوشتری
گوینده : روشنک
برگ سبز 88 هنرمندان : عبادی - بدیعی - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - سعدی - رهی معیری - عراقی
آهنگ : همایون - شوشتری - بیداد
گوینده : روشنک
برگ سبز 89 هنرمندان : بنان - محجوبی - یاحقی - شریف
اشعار : عطار - مشتاق - نظام وفا - فروغی - عراقی
آهنگ : شور
برگ سبز 90 هنرمندان : عبادی - کسایی - گلپایگانی
اشعار : عطار - عاشق اصفهانی - عاصفی کرمانی - فتحی اردستانی - عراقی
آهنگ : شور - دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 91 هنرمندان : عبادی - کسایی - گلپایگانی
اشعار : عطار - سعدی - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : ماهور
گوینده : روشنک
برگ سبز 92 هنرمندان : محمودی خوانساری
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 94 هنرمندان : کسایی - محجوبی - محمودی خوانساری - رضا ورزنده
اشعار : عطار - نظام وفا - عراقی
آهنگ : شور - افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 95 هنرمندان : یاحقی - محجوبی - گلپا - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - حسن کسایی
اشعار : عطار - فروغی بسطامی - نظامی گنجوی - مولانا - کاظم رجبی - عراقی
گوینده : روشنک
برگ سبز 96 هنرمندان : قوامی - ورزنده - محجوبی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 99 هنرمندان : محمودی خوانساری - فرهنگ شریف - نی از کسایی
اشعار : عطار - نظام وفا رهی معیری - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 100 هنرمندان : فاخته ای - کسایی - حبیب اله بدیعی - منوچهر جهان بگلو
اشعار : عطار - رهی معیری - حافظ - مولانا - عراقی
آهنگ : شوشتری
ترانه : جهان بگلو
گوینده : روشنک
برگ سبز 103 هنرمندان : عبادی - فاخته ای - تجویدی
اشعار : عطار - حاج میرزا حبیب خراسانی - مولانا - عراقی
آهنگ : ابوعطا
برگ سبز 104 هنرمندان : فاخته ای - کسایی - جلیل شهناز
اشعار : عطار - م کردستانی - ر آذرخشی - مولانا - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
برگ سبز 105 هنرمندان : محمودی خوانساری - بدیعی
اشعار : عطار - عراقی - مظهر
آهنگ : افشاری
برگ سبز 106 هنرمندان : تجویدی - شریف - محمودی خوانساری - رضا ورزنده
اشعار : عطار - صفای اصفهانی - مولانا - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 107 هنرمندان : عبادی - بنان - حبیب اله بدیعی
اشعار : عطار - فغانی شیرازی - اصفهانی - قمی - سیمین بهبهانی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 109 هنرمندان : عبادی - محمودی خوانساری - حبیب اله بدیعی
اشعار : عطار - منصوره اتابکی- حافظ - فرهاد - عراقی
برگ سبز 110 هنرمندان : محجوبی - تجویدی - محمودی خوانساری - رضا ورزنده
آهنگ : ابو عطا
برگ سبز 111 هنرمندان : حسن کسایی - جلیل شهناز - شهیدی
برگ سبز 112 هنرمندان : تجویدی - جلیل شهناز - فرهنگ شریف - شهیدی - ضرب از امیر ناصر افتتاح
اشعار : عطار - سلمان ساوجی - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 113 هنرمندان : قوامی - محجوبی
آهنگ : دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 115 هنرمندان : دادبه - ورزنده - کسایی
اشعار : بابا طاهر
آهنگ : دشتی
برگ سبز 116 هنرمندان : محجوبی - کسایی - بدیعی - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - عبرت - کمال خوجند - عرفی شیرازی - سعدی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 117 فرح - در مایه ی شور
برگ سبز 119 هنرمندان : فاخته ای - محجوبی - بدیعی
اشعار : عطار - سعدی - میرزا حبیب خراسانی - حافظ - عراقی
برگ سبز 120 هنرمندان : فاخته ای - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - مولانا - وحشی بافقی - صفای اصفهانی - عراقی
برگ سبز 122 هنرمندان : محجوبی - کسایی - شهیدی
اشعار : عطار - شیخ بهایی - وثوقی - صفای اصفهانی - سعدی - عراقی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 124 هنرمندان : عبادی - فاخته ای - کسایی
اشعار : عطار - گلچین معانی - مولانا - عراقی
آهنگ : ماهور
گوینده : روشنک
برگ سبز 125 هنرمندان : شهیدی - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز
اشعار : عطار - مولانا - سلمان ساوجی - عراقی
برگ سبز 126 هنرمندان : علی تجویدی - جلیل شهناز - محمود خوانساری - شهیدی - امیر ناصر افتتاح
اشعار : عطار - پروین اعتصامی - حافظ - عراقی
آهنگ : ابوعطا
برگ سبز 127 هنرمندان : محجوبی - بدیعی - جلیل شهناز - ایرج - فرهنگ شریف
اشعار : عطار - عرفی - فروغی بسطامی - کمال خوجند - عراقی
برگ سبز 127 ؟ هنرمندان : حسن کسایی - عبدالوهاب شهیدی
اشعار : عطار - سعدی - فروغی بسطامی - نوای اصفهانی - عراقی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 128 هنرمندان : فاخته ای - محجوبی - حسن کسایی
اشعار : عطار - شریف تبریزی - عرفی شیرازی - زند - کاتب - رعی معیری - عراقی
برگ سبز 130 هنرمندان : عبادی - محجوبی - حسن کسایی - گلپایگانی
اشعار : عطار - جامی - اشراق اصفهانی - ع شیرازی - عراقی
آهنگ : ماهور
گوینده : روشنک
برگ سبز 131 هنرمندان : شهیدی - کسایی - رضا ورزنده - امیر ناصر افتتاح
اشعار : عطار - حاج میرزا حبیب خراسانی - حافظ - عراقی
برگ سبز 132 هنرمندان : عبادی - فاخته ای - کسایی
اشعار : عطار - عهدی شیرازی - مریم اشرفی - عراقی
آهنگ : بیات زند
برگ سبز 134 هنرمندان : محجوبی - تجویدی - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - پژمان بختیاری - مسعود سعد سلمان - دنیا - عراقی
آهنگ : همایون - شوشتری
گوینده : روشنک
برگ سبز 137 هنرمندان : فاخته ای - کسایی - جلیل شهناز - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - صفا - سعدی - عراقی
برگ سبز 138 هنرمندان : عبادی - عبدالوهاب شهیدی - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - قمی - سعدی - عراقی
آهنگ : دشتی و مثنوی دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 140 هنرمندان : بدیعی - جلیل شهناز - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - آزاده - عراقی
آهنگ : شور - دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 141 هنرمندان : اکبر گلپایگانی - رضا ورزنده - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - زهره - عراقی
آهنگ : شور - دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 142 هنرمندان : خالدی - گلپایگانی - رضا ورزنده
اشعار : عطار - عماد خراسانی - همدانی - عراقی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 144 هنرمندان : مسعودی - عبادی - شهناز - کسایی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 145 هنرمندان : بنان - رضا ورزنده - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - پروین ریاضی - حافظ - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 146 هنرمندان : کسایی - فرهنگ شریف - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - جهان - پروین دولت آبادی - حافظ - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
برگ سبز 148 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - رضا ورزنده
اشعار : عطار - مولانا - پژمان بختیاری - سعدی - مشتاق اصفهانی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 149 هنرمندان : محمودی خوانساری - پرویز یاحقی - رضا ورزنده
آهنگ : شور - دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 150 هنرمندان : محجوبی - گلپایگانی - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - دهخدا - فرهاد - بیژن ترقی - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 151 هنرمندان : گلپا - بدیعی - عبادی - افتتاح
اشعار : رهی - عطار - حاج میرزا حبیب خراسانی - رضی الدین آرتیمانی - عراقی
آهنگ : دشتی
گوینده : ثابت ایمانی
برگ سبز 153 هنرمندان : کسایی - جلیل شهناز - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - همایون اسراینی - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 154 هنرمندان : عبادی - فاخته ای - حبیب اله بدیعی
اشعار : عطار - گوهر - حافظ - عراقی
آهنگ : بیات زند
برگ سبز 155 هنرمندان : کسایی - گلپایگانی - رضا ورزنده
اشعار : عطار - سعدی - کمال خوجند - توحید - عراقی
آهنگ : شور - دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 159 هنرمندان : فاخته ای - پرویز یاحقی - رضا ورزنده
اشعار : عطار - مولانا - دستگردی - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 160 هنرمندان : کسایی - عبدالوهاب شهیدی - رضا ورزنده - امیرناصر افتتاح
اشعار : عطار - مراغه ای - پروانه - مولانا - عراقی
برگ سبز 161 هنرمندان : فاخته ای - کسایی - جلیل شهناز
اشعار : عطار - انوری - عراقی
آهنگ : بیات زند
برگ سبز 162 هنرمندان : کسایی - عبدالوهاب شهیدی - رضا ورزنده
اشعار : عطار - سعدی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
برگ سبز 163 هنرمندان : فاخته ای - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز
اشعار : عطار - سعدی - عراقی
برگ سبز 164 هنرمندان : فاخته ای - بدیعی - جلیل شهناز
اشعار : عطار - خواجه عبدالله انصاری - نظام وفا - عراقی
آهنگ : دشتی
برگ سبز 165 هنرمندان : عبادی - حبیب اله بدیعی - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - حکیم سنایی - سعدی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 166 هنرمندان : کسایی - حبیب اله بدیعی - محمودی خوانساری - رضا ورزنده
اشعار : عطار - رحی معیری - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 167 هنرمندان : کسایی - عبدالوهاب شهیدی
آهنگ : بیات اصفهان - ساقی نامه
ابیات ساقی نامه : شرف جهان قزوینی
گوینده : روشنک
برگ سبز 168 هنرمندان : جلیل شهناز - ایرج - حبیب اله بدیعی
اشعار : عطار - خلیلی افغانی - کمال الدین اسمائیل - رهی معیری - عراقی
آهنگ : همایون - شوشتری
گوینده : روشنک
برگ سبز 169 هنرمندان : گلپا - کسایی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 170 هنرمندان : عبادی - فاخته ای - حبیب اله بدیعی
اشعار : عطار - فرصت شیرازی - عراقی
برگ سبز 171 هنرمندان : کسایی - جلیل شهناز - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - اسیرالدین اخسیکتی - حافظ - عراقی
برگ سبز 172 هنرمندان : کسایی - جلیل شهناز - محمودی خوانساری
اشعار : عطار - مولانا - سعدی
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
برگ سبز 173 هنرمندان : عبادی - حبیب اله بدیعی - ایرج
اشعار : عطار - امیر خسرو دهلوی - عراقی
برگ سبز 174 هنرمندان : محجوبی - گلپایگانی - رضا ورزنده - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - مولانا - عماد خراسانی - عراقی
آهنگ : دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 175 هنرمندان : عبادی - فاخته ای - جلیل شهناز
اشعار : عطار - بیدگلی - حافظ - عراقی
آهنگ : ماهور
برگ سبز 176 هنرمندان : عبادی - ایرج - حبیب اله بدیعی
اشعار : عطار - همای شیرازی - عبدالرحمن جامی - حافظ - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 177 هنرمندان : محجوبی - حبیب اله بدیعی - محمودی خوانساری - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
آهنگ : بیات زند
گوینده : روشنک
برگ سبز 178 هنرمندان : عبادی - ناصر مسعودی - پرویز یاحقی
برگ سبز 179 هنرمندان : محمودی خوانساری - رضا ورزنده - پرویز یاحقی - امیر ناصر افتتاح
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 181 هنرمندان : عبادی - فاخته ای - تجویدی - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - بابافغانی شیرازی - باباطاهر - عراقی
آهنگ : دشتی - دشتستانی
برگ سبز 182 هنرمندان : فاخته ای - جلیل شهناز - حسن کسایی - امیرناصر افتتاح
اشعار : عطار - سعدی - نظامی - بابافغانی - عراقی
آهنگ : دشتی
برگ سبز 183 هنرمندان : تجوید - ایرج - فرهنگ شریف
اشعار : عطار - فرصت شیرازی - حافظ - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 184 هنرمندان : عبادی - گلپایگانی - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - حافظ - سعدی - فروغی بسطامی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 185 هنرمندان : فاخته ای - جلیل شهناز - حسن کسایی
اشعار : عطار - سعدی - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 189 هنرمندان : فاخته ای - مجید - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - بابافغانی شیرازی - عراقی
آهنگ : شور - دشتی
برگ سبز 190 هنرمندان : عبادی - خالدی - امیر حیاتی - گلپایگانی - رضا ورزنده
اشعار : عطار - راضی - حافظ - مولانا - عراقی
برگ سبز 191 هنرمندان : قوامی - کسایی - مجد
اشعار : عطار - جمارانی - مسعود فرزاد - مولانا - عراقی
برگ سبز 192 هنرمندان : قوامی - جلیل شهناز - نی از حسن کسایی
اشعار : عطار - سهروردی - مخلص نراقی - صفی علی شاه - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 198 هنرمندان : عبادی - بدیعی - اکبر گلپایگانی
اشعار : عطار - عبید زاکانی - سعدی - عراقی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 199 هنرمندان : قوامی - جلیل شهناز - نی از کسایی
اشعار : عطار - جامی - محمد رازی - عراقی
آهنگ : شور
برگ سبز 200 هنرمندان : احمد عبادی - ملوک ضرابی - الهه - قوامی - شهیدی - گلپایگانی - ایرج - زند وکیلی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - معتمد نشاط - مجذوب علی شاه - حافظ - مولانا - عراقی
آهنگ : ابوعطا - شور
گویندگان : روشنک - آذز پژوهش - سیما
برگ سبز 201 هنرمندان : قوامی - مجید - پرویز یاحقی
آهنگ : شور
گویندگان : روشنک - نوری
برگ سبز 202 هنرمندان : جلیل شهناز - اکبر گلپایگانی - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - سایه - حافظ - عراقی
آهنگ : شوشتری
گویندگان : روشنک - ثابت ایمانی
برگ سبز 203 هنرمندان : عبادی - قوامی - حسن کسایی - رضا ورزنده
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
آهنگ : چهار گاه
برگ سبز 204 هنرمندان : قوامی - کسایی - پرویز یاحقی - مجید
اشعار : عطار - معتمد نشاط - عراقی
برگ سبز 205 هنرمندان : یاحقی - شهیدی
آهنگ : همایون - شوشتری
برگ سبز 207 هنرمندان : قوامی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 208 هنرمندان : قوامی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - سعدی - عراقی
آهنگ : ابوعطا
برگ سبز 209 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - ظهوری - وحشی بافقی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 210 هنرمندان : قوامی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - رضا ورزنده - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - سعدی - عراقی
آهنگ : بیات اصفهان
گویندگان : روشنک - ثابت ایمانی
برگ سبز 211 هنرمندان : امیر حیاتی - قوامی - کسایی - عبدالوهاب شهیدی
اشعار : عطار - مولانا - سعدی - عراقی
برگ سبز 213 هنرمندان : عبادی - قوامی - حبیب اله بدیعی - مجید نجاهی
اشعار : عطار - حزین لاهیجی - ابوسعید ابوالخیر - عراقی
آهنگ : چهارگاه - سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 215 هنرمندان : عبادی - قوامی - پرویز یاحقی - رضا ورزنده - ناصر افتتاح
اشعار : عطار - حافظ - عراقی
آهنگ : همایون
برگ سبز 216 هنرمندان : سیاوش بیدگانی - ورزنده - کسایی - افتتاح
اشعار : عطار - فرصت شیرازی - حافظ - عراقی
آهنگ : افشاری
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 217 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - حسن کسایی - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - حسین قدس نخعی ( رباعیات ) - عراقی
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 218 هنرمندان : قوامی - جلیل شهناز - حسن کسایی - پرویز یاحقی
اشعار : عطار - حزین لاهیجی - بهادر یگانه - عراقی
برگ سبز 219 هنرمندان : عبادی - قوامی - ورزنده
اشعار : عطار - فروغی بسطامی - صفی علیشاه - امیری فیروزکوهی - عراقی
آهنگ : همایون
گوینده : روشنک
برگ سبز 220 هنرمندان : ایرج - جلیل شهناز - کسایی - افتتاح
اشعار : سعدی - سلمان ساوجی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 222 هنرمندان : گلپایگانی - جلیل شهناز - کسایی - ناصر افتتاح
اشعار : حزین لاهیجی - مشتاق اصفهانی - غزل از جامی
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
برگ سبز 225 هنرمندان : ایرج - شهناز - کسایی - افتتاح
اشعار : بابافغانی
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
برگ سبز 227 هنرمندان : شهیدی - بهاری - امیر ناصر افتتاح
اشعار : گلستانی - سعدی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 228 هنرمندان : قوامی - بهاری - نجاهی
اشعار : عاصفی هروی - صائب تبریزی - حافظ
آهنگ : بیات اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 229 هنرمندان : عبادی - قوامی - شهناز - یاحقی - افتتاح
اشعار : درویش - حیرت - حسن میرزا صفوی - حافظ - عاشق اصفهانی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 230 هنرمندان : عبادی - عبدالوهاب شهیدی - پرویز یاحقی - ناصر افتتاح
اشعار : عبید زاکانی - اشرف - شرف الدین (شاپور) - مسیح اصفهانی - عاشق اصفهانی
آهنگ : بیات ترک
گوینده :روشنک
برگ سبز 231 هنرمندان : عبادی - قوامی - شهناز - پرویز یاحقی - افتتاح
اشعار : معینی جوینی - مرتضی قلی شاملو - مسیح کاشانی - نظامی گنجوی - حافظ
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 232 هنرمندان : بهاری - مسعودی - ورزنده - امیر ناصر افتتاح
اشعار : نظامی گنجوی - عاشق اصفهانی - همای شیرازی - ملک الشعرای بهار
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 233 شهیدی
برگ سبز 234 هنرمندان : مسعودی - ورزنده - بهاری - افتتاح
اشعار : خاجوی کرمانی - اوحدی مراغه ای - جلال همایی - هلالی جغتایی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 235 هنرمندان : بهاری - ورزنده - نوذر - حسن ناهید - افتتاح
اشعار : مولانا - عراقی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 237 هنرمندان : ناصر مسعودی - نی از کسایی - تار از لطف اله مجد - سنتور از ورزنده - کمانچه از اصغر بهاری - ضرب از افتتاح
اشعار : عاشق اصفهانی
گوینده : روشنک
برگ سبز 241 هنرمندان : ایرج - کسایی - جلیل شهناز - بهاری - ناصر افتتاح
اشعار : توحیدی شیرازی - ابوسعید ابوالخیر - مفیدی - خواجوی کرمانی - انوری
آهنگ : ماهور
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 242 هنرمندان : احمد عبادی - حبیب اله بدیعی - سیاوش بیدگانی
اشعار : حافظ - ابوسعید ابوالخیر - نظیری نیشابوری - مهری عرب
آهنگ : بیات ترک
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 245 هنرمندان : عبادی - مهندس همایون خرم - جلیل شهناز - سیاوش بیدگانی
اشعار : سعدی - حافظ
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 246 هنرمندان : سیاوش بیدگانی - عبادی - خرم - مجید نجاهی
اشعار : سعدی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 247 هنرمندان : عبادی - سیاوش بیدگانی - حسن ناهید
اشعار : علاالدوله سمنانی - پژمان بختیاری - عماد فقیه کرمانی - فرصت الدوله شیرازی - وحشی بافقی
آهنگ : همایون
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 248 هنرمندان : عبادی - بهاری - سیاوش بیدگانی
اشعار : نظیری نیشابوری - حافظ - سعدی
آهنگ : چهارگاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 249 هنرمندان : عبادی - بیدگانی - ورزنده
اشعار : ترکمان - قمی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 250 هنرمندان : حبیب اله بدیعی - مجد - مجید نجاهی - بیدگانی
اشعار : امیرخسرو دهلوی - حبیب نیشابوری - حبیب یغمایی - غزل آواز از حافظ
آهنگ : اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 251 هنرمندان : عبادی - بیدگانی - حافظی کرمانشاهی - بهاری
اشعار : عطار نیشابوری - جبلی قرجستانی - مجمر - غزل آواز از حافظ
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 252 هنرمندان : عبادی - محمودی خوانساری - بهاری - ورزنده
اشعار : رودکی - رفیق اصفهانی - روحی همدانی - رفیق کاشانی
آهنگ : اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 254 محمودی خوانساری - ابوعطا
برگ سبز 255 هنرمندان : عبادی - سیاوش - جلیل شهناز - حسن ناهید
اشعار : آصفی - آذری توسی - پرتوی شیرازی - غزل آواز از سعدی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 257 هنرمندان : قوامی - حبیب اله بدیعی - مجد - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : طوفان مازندرانی - یزدی - غزل آواز از مولانا
آهنگ : اصفهان
گوینده : روشنک
برگ سبز 258 هنرمندان : عبادی - سیاوش - همایون خرم
اشعار : رفیق اصفهانی - سلمان ساوجی - بساطی سمرقندی - غزل آواز از سعدی
آهنگ : سه گاه
گوینده : آذر پژوهش
برگ سبز 259 هنرمندان : جمال وفایی - رضا ورزنده - حسن ناهید
اشعار : هاشمی دهلوی - همای شیرازی - عبرت نائینی - غزل آواز از پژمان بختیاری
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
برگ سبز 260 هنرمندان : شهیدی - مجید نجاهی - رضا ورزنده - حسن ناهید
اشعار : سلمان ساوجی - پرویز خانلری - ابوالقاسم حالت - غزل آواز از مولوی
آهنگ : همایون
گوینده : آذر پژوهش
برگ سبز 261 هنرمندان : سیاوش - ورزنده - حسن ناهید
اشعار : نشاط اصفهانی - طراز یزدی - غزل آواز از سعدی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 262 هنرمندان : محمودی خوانساری - حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز
اشعار : سلمان ساوجی - سلمان ساو ه ای - غزل آواز از سخای لاری
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 263 قوامی - عبادی - در مایه ی اصفهان
برگ سبز 264 هنرمندان : وفایی - مجد
اشعار : حافظ
آهنگ : شوشتری
برگ سبز 265 هنرمندان : گلپایگانی - پرویز یاحقی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک
اشعار : مهرداد اوستا - بهادر یگانه - غزل آواز از عماد خراسانی
آهنگ : همایون
گوینده : روشنک
برگ سبز 266 هنرمندان : وفایی - ورزنده
آهنگ : شور
برگ سبز 267 هنرمندان : ایرج - عبادی - ورزنده - حسن ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : وحشی بافقی - غزل آواز از سلمان ساوجی
آهنگ : سه گاه
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 268 هنرمندان : شهیدی - پرویز یاحقی - جهانگیر ملک
اشعار : وحشی بافقی - غزل آواز از حافظ
آهنگ : شور
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 269 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - حسن ناهید - آهنگ ابتدا از اسمائیل مهرتاش
اشعار : هلالی جغتایی - اسیر ؟ - سعدی - غزل آواز از : گلشن کردستانی - صحبت لاری - بابا طاهر - فروغی بسطامی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 270 قوامی در مایه ی افشاری
برگ سبز 271 هنرمندان : عبادی - سیاوش - جهانگیر ملک
اشعار : عماد خراسانی - جلال همایی - غزل آواز از سعدی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 272 هنرمندان : قوامی - همایون خرم - رضا ورزنده - ناصر افتتاح
اشعار : سایه - رضا قلی میرزا - غزل آواز از رنجی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 273 هنرمندان : محمودی خوانساری - فرهنگ شریف - جهانگیر ملک
اشعار : نظامی - وحشی بافقی - غزل آواز از فریدون توللی
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
برگ سبز 274 هنرمندان : جمال وفایی - رضا ورزنده - حسن ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : مجمر زواره ای - غزل آواز از اطهری کرمانی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 275 هنرمندان : محمودی خوانساری - عبادی - مجید نجاهی - موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : مجمر زواره ای - ابوسعید ابوالخیر - غزل آواز از رفیق اصفهانی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 276 هنرمندان : ایرج - پرویز یاحقی - مجید نجاهی
اشعار : اهلی ترشیزی - ناصر بخارایی - غزل آواز از مشتاق اصفهانی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 277 هنرمندان : قوامی
آهنگ : همایون
گوینده : روشنک
برگ سبز 278 هنرمندان : وفایی - ورزنده
آهنگ : افشاری
برگ سبز 279 هنرمندان : عبادی - سیاوش - موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : ولی شیرازی - جمال الدین امیر بیک - بیانی - مؤمن کرمانی - غزل آواز از سایه
آهنگ : بیات ترک
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 280 هنرمندان : شهیدی - همایون خرم - فرهنگ شریف - رضا ورزنده - جهانگیر ملک
اشعار : شیخ نجم - قاضی یحیی لاهیجانی - باقی کرمانی - غزل آواز از رفیق اصفهانی
آهنگ : اصفهان
گوینده : فیروزه امیر معز
برگ سبز 283 هنرمندان : عبادی - سیاوش - ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : کاظم پزشکی - غزل آواز از توحید شیرازی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 287 هنرمندان : عبادی - سیاوش - محمد موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : سعدی - بابافغانی شیرازی - غزل آواز از عماد خراسانی
آهنگ : ماهور
گوینده : روشنک
برگ سبز 288 هنرمندان : جلیل شهناز - سیاوش - ناصر افتتاح
اشعار : کمال خجند - غزل آواز از فرصت شیرازی
آهنگ : بیات ترک
گوینده : روشنک
برگ سبز 289 هنرمندان : قوامی - فرهنگ شریف - رضا ورزنده - حسن ناهید - جهانگیر ملک
اشعار : علی نقی کمره ای - رمزی تبریزی - اوحدی مراغه ای - غزل آواز از : رفیق اصفهانی - رضی آرتیمانی - حزین لاهیجی
آهنگ : ابوعطا
گوینده : روشنک
برگ سبز 290 هنرمندان : جمال وفایی - همایون خرم - مجید نجاهی - رضا ورزنده - ناصر افتتاح
اشعار : حافظ - اقبال لاهوری - غزل آواز از قدسی مشهدی
آهنگ : ماهور
گوینده : روشنک
برگ سبز 291 هنرمندان : جمال وفایی - همایون خرم - فرهنگ شریف - مجید نجاهی - ناصر افتتاح
اشعار : غزل آواز از عرفی شیرازی
گوینده : روشنک
برگ سبز 292 هنرمندان : سیاوش - منصور صارمی - محمد موسوی
اشعار : ابدال اصفهانی - جلال اسیر - غزل آواز از سیف صرغانی
آهنگ : همایون
گوینده : روشنک
برگ سبز 293 هنرمندان : قوامی - محجوبی
آهنگ : افشاری
برگ سبز 294 هنرمندان : همایون خرم - فرهنگ شریف - مجید نجاهی - جمال وفایی - جهانگیر ملک
اشعار : قمی - نائینی - غزل آواز از فروغی بسطامی
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 295 هنرمندان: خوانساری
برگ سبز 296 هنرمندان : شهیدی - یاحقی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 297 هنرمندان : عبادی - جمال وفایی - همایون خرم - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : عماد خراسانی - نظامی - غزل آواز از فروغی بسطامی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 298 هنرمندان : قوامی - جلیل شهناز - رضا ورزنده - محمد موسوی
اشعار : سعید - عماد خراسانی - غزل آواز از فروغی بسطامی
آهنگ : افشاری
گوینده : روشنک
برگ سبز 299 هنرمندان : ایرج - همایون خرم - رضا ورزنده - جهانگیر ملک
اشعار : سلمان ساوجی - عماد خراسانی - غزل آواز از نسیم
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 300 هنرمندان : قوامی - صارمی - موسوی - عبادی - ملک
آهنگ : اصفهان
برگ سبز 301 هنرمندان : گلپایگانی - فرهنگ شریف - محمد موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : رفیق اصفهانی - ولی دشت بیازی - میرزا حبیب خراسانی - غزل آواز از عماد خراسانی
آهنگ : افشاری
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 302 هنرمندان : گلپایگانی - همایون خرم - مجید نجاهی - جهانگیر ملک
اشعار : صفای اصفهانی - قاضی نور اصفهانی - غزل آواز از حافظ
آهنگ : سه گاه
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 303 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - احمد عبادی - محمد موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : عبدالرحمن جامی - صباحی بیدگلی - رفیق اصفهانی - غزل آواز از سعدی
آهنگ : شور
برگ سبز 304 هنرمندان : علی تجویدی - گلپایگانی - رضا ورزنده - محمد موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : پژمان بختیاری - سحاب اصفهانی - کاشی سنجر - شاپور تهرانی
آهنگ : سه گاه
گوینده : فیروزه امیرمعز
برگ سبز 305 هنرمندان : گلپایگانی - فرهنگ شریف - اسداله ملک - جهانگیر ملک
اشعار : عماد - شهریار - فرصت شیرازی - غزل آواز از پژمان بختیاری
آهنگ : شور
گوینده : روشنک
برگ سبز 306 هنرمندان : عبادی - سیاوش - اسداله ملک - جهانگیر ملک
اشعار : جامی - کمال اسماعیل - غزل آواز از سعدی
آهنگ : سه گاه
گوینده : روشنک
برگ سبز 307 هنرمندان : محمودی خوانساری - همایون خرم - رضا ورزنده - منصور صارمی - جهانگیر ملک
اشعار : عماد فقیه - نظامی گنجوی - غزل آواز از فروغ میردامادی
آهنگ : دشتی
گوینده : پاک نشان
برگ سبز 308 هنرمندان : وفایی - شریف
آهنگ : بیات ترک
برگ سبز 309 هنرمندان : مسعودی - فریدون حافظی - محمد موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : علی اشتری - غزل آواز از شهریار
آهنگ : دشتی
گوینده : روشنک
برگ سبز 310 ایرج - در مایه ی شوشتری
برگ سبز 311 هنرمندان : عبدالوهاب شهیدی - حسنعلی دفتری - محمد موسوی - جهانگیر ملک
اشعار : فردوسی - عطار نیشابوری - غزل آواز از شهریار
آهنگ : سه گاه
برگ سبز 312 هنرمندان : گلپا
اشعار : سعدی
آهنگ : ماهور

 

http://www.uplooder.net/img/image/87/28b74a227b3576cd69948697a01bd498/posti.jpg


برچسب‌ها: برگ سبز, گلها, رادیو گلها, برگ سبز شماره, موسیقی گلها
[ ۹۴/۱۱/۰۴ ] [ ] [ آواهای ماندگار ]
.: Weblog Themes By MiladAkbari :.

درودبیکران به عاشقان هنر موسیقی اصیل
______________________

هدف ما این است که در ترویج موسیقی اصیل ایران سهیم باشیم .
به همین منظور گنجینه ای از موسیقی اصیل و قدیمی ایران را که در آرشیو موجود می باشد بنا داریم به صورت مبلغی اندک در اختیار دوستداران این گنجینه موسیقی قرار دهیم.
----------------------------------

برای سفارش مجموعه ها با شماره 09199776559-09199023950 تماس بگیرید

Powered by WebGozar